Obtinere Certificat de Urbanism – Avize

Daca aveti nevoie de ajutor pentru obtinerea acestor documente, va rugam sa ne contactati la 0741.362.862.   Dupa analizarea fazei in care este proiectuldumneavoastra, verificarea actelor necesare, actualizarea extrasului de carte funciara si alegerea solutiei optime de desfasurare […]

Daca aveti nevoie de ajutor pentru obtinerea acestor documente, va rugam sa ne contactati la 0741.362.862.

 

Dupa analizarea fazei in care este proiectuldumneavoastra, verificarea actelor necesare, actualizarea extrasului de carte funciara si alegerea solutiei optime de desfasurare a avizarii este necesara intocmirea dosarului pentru obtinerea Certificatului de urbanism.

Cererea tip de obtinere a Certificatului de urbanism se elibereaza de catre primarie, se completeaza de catre specialistii nostri cu date din actele de proprietate si cadastru, cat si cu caracteristicile tehnice corespunzatoare viitoarei constructii (retragerile fata de limitele parcelei sau alte cladiri invecinate, procentul de ocupare al terenului propus – POT, coeficientul de utilizare a terenului – CUT, regimul de inaltime, etc) si se semneaza de catre beneficiarii investitiei.

DESCRIERE:

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care primaria, prin serviciul de urbanism si amenajarea teritoriului:

a) face cunoscute solicitantului informatiile privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii;

c) stabileste lista cuprinzand avizele/acordurile necesare in vederea autorizarii;

d) instiinteaza investitorul/solicitantul cu privire la obligatia de a contacta autoritatea competenta pentru protectia mediului, in scopul obtinerii punctului de vedere si, dupa caz, al actului administrativ al acesteia, necesare in vederea autorizarii.

SCOP:

Certificatul de urbanism se poate emite si in urmatoarele situatii:

a) in vederea construirii unor imobile noi, demolarii, extinderii, supraetajari ale unor constructii existente;

b) in vederea concesionarii de terenuri, potrivit legii;

c) in vederea adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de „Studiu de fezabilitate”, potrivit legii;

d) pentru cereri in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara  atunci cand operatiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. Operatiunile juridice mentionate, efectuate in lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.

Atentie! Administratia publica locala, prin serviciul de urbanism si amenajarea teritoriului, poate cere in Certificatul de urbanism intocmirea unei lucrari de urbanism, PUD sau PUZ, atunci cand se solicita o derogare de la normele urbanistice stabilite anterior sau documentaia existenta nu ofera suficiente informatii.

Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

ACTE NECESARE:

Cere tipizata pentru eliberarea Certificatului de urbanism – de la autoritatea emitenta (primaria de sector sau a localitatii respective).

Chitanta de plata a taxei de Certificat de urbanism.

Planuri de incadrare in zona sau ortofotoplan scara 1/5000 sau 1/2000 si planul de amplasament si delimitare a bunului imobil sau extras de plan cadastral scara 1/500, cu exemplificarea terenului pentru care se va elibera Certificatul de urbanism, obtinute de la OCPI – copie.

Extras de Carte Funciara actualizat (nu mai vechi de 20 de zile la data depunerii) – se elibereaza de la OCPI – copie.

Act de proprietate – pentru Certificatul de urbanism pentru construire si/sau demolare – copie.

Act de identitate – copie.

VALABILITATE:

Certificatul de urbanism se emite de autoritatile abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii, si se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Certificatul de urbanism este valabil intre 6 si 24 luni de la data emiterii, in functie de scopul pentru care a fost solicitat, de complexitatea investitiei si de caracteristicile urbanistice ale zonei in care se afla imobilul.

Certificatul de urbanism se poate prelungi o singura data, la cererea titularului, printr-o cerere formulata cu 15 zile inaintea expirarii acestuia si achitarea unei taxe de 30% din valoarea taxei initiale.

TAXA:

In functie de suprafata de teren, situarea in oras sau comuna, taxa de eliberarea a Certificatului de urbanism este cuprinsa intre 4 si 12 lei pentru loturi cu suprafata mai mica de 1000 mp.

Pentru terenurile de peste 1000 mp taxa va fi de 12 lei + 0.01 lei/mp pentru fiecare mp ce depaseste valoarea de 1000 mp.

(Acest articol a fost citit de 5107 de vizitatori)

Nu am gasit articole asemanatoare.